Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU ”RODZINA 500 PLUS”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie w związku z wejściem od 1 kwietnia 2016 r. w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) informuje, że na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku została utworzona zakładka Programu „Rodzina 500+”, w której znajdują się informacje dotyczące świadczenia wychowawczego:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/default.htm

Od 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.). W Augustowie realizacją zadań wynikających z ustawy zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie – Dział Świadczeń Rodzinnych.

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, 16-300 Augustów czynny jest w poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 7.00 do 15.00 oraz w czwartek w godz. od 7.00 do 17.00.

Świadczenie wychowawcze jest to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód rodziny. Kryterium dochodowe dotyczy jedynie rodziców, bądź opiekunów, którzy będą ubiegać się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł (1.200 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Podstawę do przyznania świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. stanowią dochody za rok 2014, z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wzory oświadczeń niezbędnych do ustalania dochodu rodziny, wymaganych w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko zawiera rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214). Wnioski dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie w Dziale Świadczeń Rodzinnych, ul. Wojska Polskiego 1 oraz na stronie http://mops-augustow.pbip.pl. Wnioski o przyznanie świadczeń można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie osobiście lub drogą elektroniczną. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Szczegółowe informacje, jak złożyć e-wniosek, dostępne są na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „Rodzina 500 plus”:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, tj. do dnia 30 września roku następnego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10. dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 

Podstawą do przyznania świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. będą dochody za rok 2016 r. z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych, w szczególności wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych, w tym związanych z koniecznością ponownego ustalenia prawa do tych świadczeń, osoba ubiegająca się jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.

Wypłacane świadczenie nie będzie miało wpływu na pobierane przez rodzinę świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, w tym dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 1

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4